Арзандатылған дизель отынына qoldau.kz веб-порталы арқылы электронды өтінімді қабылдау туралы

0
680

Хабарландыру

Ағымдағы жылдың 1 шілдесінен бастап егін жинау жұмыстарын жүргізуге ауыл шаруашылық тауарөндірушілері үшін квоталар бөлу және дизель отынын сату qoldau.kz веб-порталы арқылы жүргізілетін болады:
1) меншік және (немесе) жер пайдалану құқығы бар мемлекеттік дерекқорлармен расталған ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелеріндегі алаңдардың электрондық карталары бойынша мәліметтерді енгізу («жылжымайтын мүлік тіркелімі» мемлекеттік дерекқоры және «мемлекеттік жер кадастры» автоматтандырылған ақпараттық жүйесі)»;
2) өткен жылғы ауыспалы егіс бойынша мәліметтер (алқапқа себілген дақыл, өнімділік, алқапқа себілген көлем және танаптар бөлінісіндегі басқа да көрсеткіштер туралы мәліметтер) және ағымдағы жылға арналған жоспарлар/факт (дақыл, егіс алқабы туралы мәліметтер) енгізілген);
3) жерді қашықтықтан зондтау деректерін пайдалана отырып, өткен және ағымдағы жылы дақылдарды егуге арналған алқаптарды пайдалануға автоматтандырылған талдау жүргізу;
4) ауыл шаруашылығы тауарын өндірушінің жеңілдікті дизель отынына арналған квотаны бекіту өтініміне ЭЦҚ-мен қол қоюы және қалыптастыруы; 5) облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының өтінімді қабылдауы (немесе қабылдамауы) ;
6) бірегей нөмір бере отырып, квотаны бекіту туралы өтінім бойынша жүйелі шешім қабылдауы;
7) ЭЦҚ-мен квота шегінде ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші мен оператор (облыс әкімдігі айқындаған, ауыл шаруашылық тауарөндірушілерге дизель отынын жеткізуді, сақтауды және босатуды қамтамасыз ететін жеке кәсіпкер немесе заңды тұлға) арасында жеңілдікті дизель отынын жеткізуге шарт жасасу;
8) ауыл шаруашылық тауарөндірушінің шотына («Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ) дизель отынының партиясына ақша аудара отырып, жеңілдікті дизель отынын жөнелтуге арналған өтінішке ЭЦҚ-мен қол қою және қалыптастыру;
9) дизель отыны операторының тиеп-жөнелтуі және электронды шот-фактура жүйесіне тіркей отырып, тиеп-жөнелтуге арналған өтінішті өтеу;
10) дизель отынын тиеп жөнелткеннен кейін және оператор тиеп жөнелтуге арналған өтінішті өтегеннен кейін Жүйенің оператордың шотына (комиссиясыз) автоматты түрде ақша аударуы.

О приеме заявки на удешевленное дизельное топливо в электронном виде через веб-портал qoldau.kz

С 1 июля текущего года распределение квот и реализация дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей на проведение уборочных работ будет проводиться через веб-портал qoldau.kz путем:
1) внесения сведений по электронным картам полей на земельных участках сельхозназначения, права собственности и (или) землепользования на которые подтверждены государственными базами данных (Государственная база данных «Регистр недвижимости» и Автоматизированная информационная система «Государственный земельный кадастр»;)
2) внесения сведений по севообороту за предыдущий год (сведения о культуре, урожайности, площади посева на поле и другие показатели в разрезе полей) и планах/факте на текущий год (сведения о культуре, площади посева);
3) проведения автоматизированного анализа использования полей под засев культуры за предыдущий и текущий год с использованием данных дистанционного зондирования земли;
4) формирования сельхозтоваропроизводителем и подписания с ЭЦП заявки на утверждение квоты на льготное дизтопливо;
5) принятия заявки (либо ее отклонение) управлением сельского хозяйства области; 6) принятия Системой решения по заявке об утверждении квоты, с присвоением уникального номера;
7) заключения в пределах квоты с ЭЦП договора на поставку льготного дизтоплива между сельхозтоваропроизводителем и Оператором (определенный акиматом области индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, обеспечивающее доставку, хранение и отпуск дизельного топлива сельхозпроизводителям);
8) формирования сельхозтоваропроизводителем и подписания с ЭЦП заявления на отгрузку льготного дизтоплива, с перечислением на счет регистратора (АО «Информационно-учетный центр») денег за партию дизтоплива;
9) отгрузки Оператором дизтоплива и погашения заявления на отгрузку, с загрузкой в Систему электронного счета-фактуры;
10) автоматического перевода денег Системой на счет Оператора (без комиссий) после отгрузки дизтоплива и погашения Оператором заявления на отгрузку.